הצהרת פרטיות - וריטיב עסקים

הצהרת פרטיות

 

חברת וריטיב טכנולוגיות בע"מ (להלן – "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן - "משתמשים" או "אתה") באתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") ומאמינה כי למשתמשים באתר, לרבות המשתמשים הרשומים שלה, יש את הזכות להכיר את המדיניות ואת הנוהגים הכלליים שלה, בכל הקשור למידע הנאסף בשעה שהמשתמשים שלה מבקרים באתר או משתמשים בו, וכאשר הם משתמשים בשירותים המוצעים / המפורסמים באתר. מטרתו של מסמך זה, המהווה חלק בלתי נפרד מהאתר, היא לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר. תנאי הצהרת הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

מובהר במפורש, כי הפניה במסמך זה היא לגברים ו/או נשים, ליחיד ו/או רבים, על אף שהמסמך מנוסח בלשון זכר יחיד.

 

הסכמה:

בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידו ו/או המפורסמים בו, אתה מביע את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות, לרבות בכל הנוגע לאיסוף מידע, ביחס אלייך ו/או ביחס למחשב שלך.

 

איסוף מידע:

מובהר בזאת במפורש, כי החברה רשאית לאסוף מידע אשר אינו מאפשר זיהוי אישי (להלן - "מידע לא אישי") של המשתמשים באתר. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמשים מבקרים באתר ו/או משתמשים בו. מידע לא אישי עשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש, את סדר הדפים שבהם ביקר המשתמש, את הזמן והתאריך של החיבור של המשתמש לאתר ונתונים דומים אחרים. מידע מסוג זה נאסף לצרכים סטטיסטיים והוא משמש לצורך התאמה ושיפור של השירותים של החברה ושל ממשק האתר. בנוסף, החברה רשאית לאסוף מידע אישי אשר נמסר לה באופן מודע ומרצון על ידי המשתמש במהלך פתיחת החשבון באתר, או בכל אופן אחר, בתהליך הרישום לצורך קבלת השירותים. "מידע אישי" פירושו, מידע אשר מאפשר זיהוי אישי של אדם כגון שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני.

 

שיתוף מידע:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף, במסגרת פעילות האתר, את שמו האישי המלא ותאריך הלידה של כל מי שבחר להשתמש באתר ומסר את פרטיו. מעבר לכך, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת המידע האישי השמור אצלה (לרבות, אך לא רק, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון האישי), אשר נאסף על ידה, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים המפורטים להלן:

  1. אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור פרטים או מידע אודותייך לצד שלישי, או לבית המשפט.
  2. בכל מקרה של מחלוקת , טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
  3. בכל מקרה שהחברה תחשוב, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לרכושו של צד שלישי.
  4. על מנת לאכוף תנאי מסמך זה
  5. על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות. במקרה כזה המידע יימסר אך ורק לגופים שעוסקים בגילוי התרמית או במניעת בעיות אבטחה.
  6. על פי אישור מפורש שלך, לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא.

 

שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות:

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף בו ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא, מתנאי השימוש באתר. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה מפעם לפעם, כדי להתעדכן בשינויים.

 

שאלות:

אם יש לך שאלות כלשהן ו/או הערות ו/או טענות בנוגע למדיניות זו להגנה על פרטיות, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת  veritiv@gmail.com.